Karsholms gods

Karsholms Gods

Karsholms gods är beläget i en gammal kulturbygd i gränslandet mellan slätt och storskog intill Oppmanna- och Råbelöfssjön i nordöstra Skåne.

Egendomen består av cirka 2100 hektar mark, däribland knappt 1400 hektar PEFC-certifierad* produktiv skogsmark, c:a 450 hektar åkermark, 150 hektar betesmark och c:a 24 hektar våtmarksområden. På egendomen finns 25 bostäder och sommarstugor samt ett större antal ekonomibyggnader. Karsholm hyr ut jakt på dags- och säsongsbasis.

Ambitionen är att modernisera och utveckla Karsholm med verksamheter i syfte att nyttja egendomens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Karsholm ägs och drivs sedan 1869 av familjen Treschow.

EU Logotyp. Landsbygdsstöd
Karsholms Gods har fått ersättning från Skogens miljövärden. Det är ett stöd till skogsägare som vill utveckla, bevara eller förstärka miljövärden i skogen. Åtgärderna ska göras på skogsmark som har skötselkrävande natur- eller kulturmiljövärden. Projektet finansieras inom ramen för EUs landsbygdsprogram.

* Södra Skog AB gruppcertifikat, Certifikatnr. 2014-SKM-PEFC-94, för PEFC™ (lic.code PEFC/02-22-11)

Recent Posts