Verksamheter

Verksamheter

Verksamheter på Karsholm

Karsholm är beläget i gammal kulturbygd i gränslandet mellan slätt och skogslandskap intill Oppmanna- respektive Råbelöfssjön i nordöstra Skåne.

Vår ambition är att modernisera och utveckla Karsholm med verksamheter i syfte att förvalta och bruka egendomens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Egendomen omfattar drygt 2 130 ha mark och en del av Oppmannasjön.

Jordbruk

Konventionell växtodling

Djur

Köttdjursuppfödning

Dikor av
angus-ras

Skogsbruk

Skogsförvaltning med miljöhänsyn

Viltbruk

Förvaltning av och jakt på klövvilt och fågel

Jakt på klövdjur & fågel

Energiproduktion

Vindkraft &
solceller

Fastighetsförvaltning

Uthyrning av bostäder och verksamhetslokaler

karsholm-jordbruk

Jordbruk

Djurhållning

På Karsholm finns ca 140 hektar betesmark, i huvudsak av naturbeteskaraktär. Betesmarksarealen utökades under 2020 genom avveckling av förstagenerationsgranskog på ca 15 ha.

För att kunna bibehålla betesmarkerna och deras värde för biologisk mångfald och landskapsbild, har Karsholm en kreatursbesättning bestående av ca 120-130 dikor samt rekryteringsdjur. Djuren har Angus som faderras. Ca 125 ha betesmark används för den egna kreatursbesättningen. Övrig betesmark arrenderas ut.

oskars-sylwan-uJEX3Ju1NAc-unsplash

Skogsbruk

På Karsholm finns 1 359 ha produktiv skogsmark, varav 1 215 ha brukas aktivt. Resterande 144 ha skogsmark, alltså över 10%, omfattas av formella skydd. Skogsbruket bedrivs i egen regi baserat på en grön skogsbruksplan. Skoglig rådgivare är skogsmästare Johan Nilsson, Skogssällskapet. Skogsvårdsåtgärder utförs i huvudsak med inhyrda entreprenörer. Egendomen är certifierad enligt PEFC via Södra Skog AB:s gruppcertifikat.*

Skogen består till ca 2/3 av barrträd (främst gran) och resten lövskog (främst bok). Målet för virkesuttag är ca 7 000 m3sk/år, något mindre än den årliga tillväxten.

Karsholms ägare innehar också en skogsfastighet i Kullan, Vilshult, bestående av ytterligare 173 ha produktiv skogsmark. Fastigheten förvärvades 2020 som ersättningsmark efter bildandet av naturreservatet Bökenäset. Med denna areal brukas totalt 1 388 ha produktiv skogsmark.

* Certifikatnummer 2014-SKM-PEFC-94 för PEFC™ (lic.code PEFC/02-22-11).

Karsholms Gods har fått ersättning från Skogens miljövärden. Det är ett stöd till skogsägare som vill utveckla, bevara eller förstärka miljövärden i skogen. Åtgärderna ska göras på skogsmark som har skötselkrävande natur- eller kulturmiljövärden. Projektet finansieras inom ramen för EU:s landsbygdsprogram.

Området karaktäriseras av igenväxande ädellövsskog med inslag av gran. Flertalet kulturlämningar återfinns. Området har badplats och nyttjas gärna av allmänheten. I samråd med Skogsstyrelsen har följande åtgärder vidtagits:

* Certifikatnummer 2014-SKM-PEFC-94 för PEFC™ (lic.code PEFC/02-22-11).

oskars-sylwan-uJEX3Ju1NAc-unsplash

Viltbruk

Wild boar (sus scrofa ferus) walking in summer field

Karsholm råder jaktligt över drygt 2 000 ha.

Aktiv viltförvaltning bedrivs i form av bl.a. anläggande och skötsel av viltremisser av olika slag, utsättning av och jakt på fasan, rapphöna och gräsand, anläggande av våtmarker (när inte länsstyrelsen sätter käppar i hjulet) samt predatorkontroll.

I åkerlandskapet på Karsholm finns ca 25 km fältkantsremsor och på egendomen har anlagts nio våtmarker, varav sju sedan år 2012. Den sammanlagda våtmarksarealen uppgår till över 25 hektar.

För information om vår jaktliga verksamhet, se jaga på Karsholm

karsholm-lada

Energiproduktion

I Karsholms skog finns sedan december 2012 en grupp om fem stycken 2,05 MW vindkraftverk, totalt 10,25 MW. Ägarkretsen består av svenska privatpersoner. Teknisk förvaltare för parken är BayWa r.e. Scandinavia.

På Karsholms gård finns sedan 2018 en mindre solcellsanläggning på 30 kW och sedan 2020 en större solcellsanläggning om 159 kW. Totalt alltså 189 kW.

Under 2020 ingicks avtal med Alight AB i syfte att utreda möjligheterna för en större markbaserad solcellsanläggning.

Karsholm utvärderar löpande förutsättningarna för investeringar i förnybar energiproduktion.

Fastighetsförvaltning

På egendomen finns ett 20-tal helårsbostäder och sex torp/och sommarstugor till uthyrning. Våra hyresgäster stannar ofta länge, men det går bra att göra en intresseanmälan.

Vi utvecklar successivt tidigare ekonomibyggnader för nya användningsområden. Ett stall omvandlades 2013 till restaurang. Ett annat blev 2014 skjutbiograf och ska från hösten 2021 också inrymma en fullsortiments jaktbutik. Vi förbereder nu ett stall för att fr.o.m. hösten 2021 kunna fungera som vinterförvaring av husbilar, husvagnar och båtar.

Vi har till kommunen lämnat in ansökningar om förhandsbesked om bygglov för två-tre tomter. Vi önskar avyttra dessa tomter om ansökningarna går igenom. Vi är öppna för dialog om avstyckning av ytterligare tomtmark.

Vid intresseanmälan avseende bostad, förfrågan om verksamhetslokal eller förslag om avstyckning till tomter, vänligen kontakta oss genom att skicka ett mejl till godskontoret.

Fastighet.Hyreshus-karsholm

Karsholms åkermark uppgår till ca 480 hektar.

På ca 350 ha av Karsholms åkermark bedrivs konventionell växtodling med fyraårig växtföljd. Detta brukande utförs sedan 2015 av det delägda driftsbolaget Råbelöf Ströö Karsholm HB (RSKHB). RSKHB har fr.o.m. 2021 fem delägare och bedriver växtodling på totalt ca 2 500 ha.

Övrig åkermark på Karsholm brukas dels av lokala arrendatorer för odling av jordgubbar, lök och potatis, dels i egen regi för grovfoder åt dikorna och inom viltförvaltningen.

Samarbeten

Karsholms Gods samarbetar med flera lokala och regionala företag:

Råbelöfs Godsförvaltning AB

Råbelöfs driftsbolag, med vilket Karsholms Gods samarbetar om växtodling (genom Råbelöf Ströö Karsholm HB) respektive skogsförvaltning.

BayWa r.e. Scandinavia AB

BayWa r.e. Scandinavia AB är teknisk förvaltare av vindkraftsparken i Karsholms skog. BayWa erbjuder marknaden oberoende helhetslösningar för projekt och tillgångar inom förnybar energi i Norden och Baltikum.