Verksamheter

Verksamheter på Karsholm

Jordbruk

Karsholms jordbruksmark består av ca 450 hektar åkermark och ca 150 hektar betesmark. På gården bedrivs växtodling samt köttdjursuppfödning med röd Angus som faderras.

Efter att egendomens jordbruksmark hade varit utarrenderad sedan 1986, gjorde Karsholms Gods självinträde mars 2015. Samtidigt inträdde Karsholms Gods som delägare i driftsbolaget Råbelöf Ströö Karsholm Handelsbolag (RSKHB), som bedriver växtodling på drygt 2 500 hektar åkermark, däribland den på Karsholm.

Diset svävar över Karsholms mylla.

Disen svävar över Karsholms mylla.

RSKHBs styrelse består av en representant från var och en av de tre huvudägarna i driftsbolaget, däribland Karsholms Gods. Driftsbolagets delägare tar fullt ekonomiskt ansvar för verksamhetens resultat i förhållande till den andel åkermark var och en av delägarna ställer till bolagets disposition.

Skogsbruk

Skogsbruket bedrivs i egen regi baserat på en grön skogsbruksplan. Skogsvårdsåtgärder utförs i huvudsak med inhyrda entreprenörer. Egendomen är certifierad enligt PEFC via Södra Skog AB:s gruppcertifikat.*

Skogen består till cirka två tredjedelar av gran och resten lövskog – i stor utsträckning bok. Målet för virkesuttag är ca 8 000 till 10 000 skogskubikmeter per år, vilket är något under den årliga tillväxten.

Karsholm.Skogsrida

Tredjedelen av Karsholms skogsbestånd utgörs av lövträd.

Kring försäljning av virke, inköp av plantor samt upphandling av entreprenörer och planering av entreprenörernas arbete finns sedan snart 20 år ett informellt och mycket välfungerande samarbete med grannegendomen Råbelöf. Samarbetet utgår från vår gemensamma rådgivare Johan Nilsson, Skogssällskapet, som ansvarar för rådgivning, förhandling och koordinering.

På skogsmarken finns drygt tio biotopskyddsområden. Karsholms Gods för en dialog med Naturvårdsverket om avsättning av ett bokskogsområde till naturreservat.

På egendomen har anlagts åtta våtmarker, varav två år 2002 och sex sedan år 2012. Den sammanlagda våtmarksarealen uppgår till cirka 24 hektar.

EU Logotyp. LandsbygdsstödKarsholms Gods har fått ersättning från Skogens miljövärden. Det är ett stöd till skogsägare som vill utveckla, bevara eller förstärka miljövärden i skogen. Åtgärderna ska göras på skogsmark som har skötselkrävande natur- eller kulturmiljövärden. Projektet finansieras inom ramen för EU:s landsbygdsprogram.

Området karaktäriseras av igenväxande ädellövsskog med inslag av gran. Flertalet kulturlämningar återfinns. Området har badplats och nyttjas gärna av allmänheten. I samråd med Skogsstyrelsen har följande åtgärder vidtagits:

• Avverkning och röjning av konkurrerande vegetation runt biologiskt värdefulla, ofta gamla, träd.
• Avveckling av gran i lövträdsrika skogar där värden med koppling till lövträd ska främjas.
• Åtgärder för att bevara och förstärka den biologiska mångfalden i brynmiljöer.
• Avverkning och röjning av träd och buskar på före detta ängar och åkerlyckor i skogen för att motverka beskuggning och igenväxning.

* Certifikatnummer 2014-SKM-PEFC-94 för PEFC™ (lic.code PEFC/02-22-11).

.

Karsholms läge ger goda förutsättningar för anläggning av våtmarker.

Oppmannasjön. Karsholms läge ger goda förutsättningar för anläggning av våtmarker.

Viltbruk

Karsholms Gods råder över hela jakten på större delen av egendomen. På två separata områden om 120 respektive 200 hektar vardera – ett i nordost och ett i söder – arrenderas jakten ut på långtidskontrakt.

Karsholm arrangerar årligen tre till fyra dagsdrevjakter på klövvilt till vilka grupper om i första hand 6 till 12 personer kan köpa platser. Den årliga avskjutningen av klövvilt varierar mellan 100 till 150 djur om året – i huvudsak vildsvin, men även dovhjort och rådjur, därtill någon enstaka älg.

Vildsvin

En vildsvinssugga leder sina kultingar mot skogsbrynet.

Karsholm erbjuder från och med hösten 2015 även ett antal dagsjakter på fasan, änder och rapphöns. För mer information och förfrågningar om jakten, kontakta Henrik Svensson, henrik@karsholm.se.

Energiproduktion

Förutsättningarna för vindkraft undersöktes första gången 2004 på jordbruksmarken. Hösten 2006 inleddes tillsammans med HS Kraft AB en undersökning av förutsättningarna för vindkraft på den skogliga delen av egendomen. Miljötillstånd erhölls i juni 2008.

Vindbruk

Fyra av de fem vindmöllorna om vardera 2 megawatt.

I december 2012 driftsattes en grupp om fem stycken 2,05 MW-kraftverk av modell MM-92, levererade av den tyska tillverkarenn Senvion (före detta RePower).

Karsholms Gods utvärderar löpande förutsättningarna för investeringar i förnybar energiproduktion, i första hand solceller.

Fastighetsförvaltning

På egendomen finns utöver slottet tjugo helårsbostäder samt sju torp och sommarstugor till uthyrning. Läs mer om eventuella vakanser här.

En av Karsholms fastigheter.

En av Karsholms fastigheter.

Ambitionen är att utveckla våra tidigare ekonomibyggnader för att möjliggöra uthyrning till nya användningsområden. Ett gammalt svinstall har omvandlats till restaurang och ett fårstall har blivit skjutbiograf och fest-och möteslokal.

Två obebyggda tomter är till salu: Karsholm 1:9 och Karsholm 1:10, belägna vid Flackarsvägen och Karsta skolväg. Se förrättningskarta med tomtgränser här. Det kan också finnas möjlighet att på vissa ställen avyttra annan tomtmark. Vid intresse, kontakta oss här.

Samarbeten

Karsholms Gods samarbetar med flera lokala och regionala företag:

Sotnosens Korvar & Catering
Korvkafé och lanthandel inrymt i ett gammalt stall på Karstad Gård.
www.sotnosenskorvar.se

Råbelöfs Godsförvaltning AB
Råbelöfs driftsbolag, med vilket Karsholms Gods har olika samarbeten avseende dels skogsförvaltningen, dels – från den 14 mars 2015 – växtodlingen.
www.rabelof.se

BayWa r.e. Scandinavia AB
BayWa r.e. Scandinavia AB erbjuder marknaden oberoende helhetslösningar för projekt och tillgångar inom förnybar energi i Norden och Baltikum.
www.nordic.bayware.com

Recent Posts